Under vinterhalvåret 2017/2018 skall Ren och Attraktiv Kust testa att strandstäda

Normalt sett sker strandstädningen endast under vår-sommar och upphör i september varje år p g a vädret. RAK kommer under hösten, vinter  och tidig vår 2017/18 fortsätta strandstäda för att testa utfallet av kontinuerlig strandstädning. Genom en mer frekvent strandstädning kan vi tidigt motverka en fragmentering av större plastföremål till mikroplast. En tidig strandstädning underlättar insamlingen och blir på så sätt mer effektiv. Städning innan skräpet sedimenterats ner i vegetation och annan biomassa är också mer verkningsfull. Samtidigt vill vi se om det finns möjlighet att minska återflödet till havet av de föremål som redan sköljts upp på land. I detta test vill vi också utvärdera om strandstädning vintertid är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Vi kommer också se på vilka redskap, arbetskläder och andra faciliteter som krävs för att möjliggöra vinterstädning. En kostnadsanalys som jämför kostnaderna för strandstädning mellan vinter och sommar kommer genomföras.